RESULTATS PROVES D'ACCÉS AL GRAU PROFESSIONAL
26/06/2020

Les reclamacions contra la qualificació provisional de les proves s’han de presentar, per escrit al registre del centre o enviar-les per correu electrònic a secretariaacademica@cmg.cat durant els tres dies hàbils següents al de la publicació del resultat, en aquest cas, dilluns 29, dimarts 30 de juny i dimecres 1 de juliol.
L’endemà de la finalització del termini per a la presentació de reclamacions la
comissió avaluadora es reunirà per examinar-les i resoldre-les, i comunicarà a la família/alumne el resultat de la reclamació al dia següent, en aquest cas, el divendres 3 de juliol.
S’aixecarà l’acta corresponent de la reunió (reclamació) on hi constaran els resultats definitius, i quedarà arxivada al centre.

A partir d'aquest dia que s'han resolt les reclamacions o l'endemà , es publicaran les qualificacions definitives.

Davant la llista amb les qualificacions definitives, la persona interessada disposa d'un mes, a partir de l’endemà de la publicació d’aquests resultats definitius, per reiterar la seva reclamació mitjançant un escrit presentat al registre del centre o per correu electrònic a secretariaacademica@cmg.cat .
La directora del centre trametrà als serveis territorials les reclamacions que rebi, juntament amb la còpia de la primera reclamació i la còpia de l’acta de la reunió de la comissió avaluadora on s’hagi estudiat la reclamació, la còpia de les proves realitzades per la persona aspirant i qualsevol altra documentació que, a iniciativa pròpia o a instància de la persona interessada, consideri pertinent d’adjuntar-hi.
Un cop informades per la Inspecció d’Educació, els serveis territorials de Girona trametrà les reclamacions a la Direcció General d'Atenció a la Família de Barcelona, amb tota la documentació i l’informe de la Inspecció d’Educació, que ha de resoldre abans de deu dies, amb notificació a la persona interessada i al centre educatiu.


Podeu descarregar aquí el model de reclamació:
Consulteu els resultats aquí: